Политика конфиденциальности

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Администратор Персональные данные Гостя отеля являются Molo Sp. z o.o. z siedzibą w Smardzewicach (97-213) przy ul. Klonowej 16, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000124516 w sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego: 4 700 000 PLN, NIP: 773 22 05 366, REGON: 472412323, zwaną dalej Administratorem.

1. инспектор по персональным данным

Администратор назначил в качестве сотрудник по защите данных (DPO) –– kontakt na adres korespondencyjny Bronisławów, Żeglarska 35/31, 97-320 Wolbórz, adres e-mail:  iod@grupamolo.pl

2 Цель обработки персональных данных

Персональные данные przetwarzane są  w celu rezerwacji i świadczenia usług hotelowych. Ponadto, celem ich przetwarzania jest udokumentowanie wykonania usługi zgodnie przepisami prawa podatkowego, a także w celu zapewnienia Stronom prawa dochodzenia ewentualnych roszczeń, które mogą powstać w związku pobytem w hotelu.  W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i handlowych, Administrator przetwarza dane osobowe w celu kierowania do Gościa informacji marketingowych i handlowych. Ponadto, Administrator przetwarza dane osobowe pozyskane z hotelowego monitoringu wizyjnego (bez rejestrowania dźwięku) w celu zapewnienia bezpieczeństwa Gościom hotelowym i innym osobom przebywającym na terenie hotelu.

3 Правовая основа

Правовая основа Обработка персональных данных Посетителя является umowa o świadczenie usług hotelowych  w Hotelu Magellan Business&SPA***. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych  wykorzystywanych w celach marketingowych i handlowych są odrębnie wyrażone zgody Gościa, o które zwracamy się na karcie pobytu. Przetwarzanie danych osobowych przez monitoring wizyjny jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów  realizowanych przez Administratora. Prosimy także o wyrażenie zgody na Karcie Pobytu Gościa na przetwarzanie danych osobowych: numer telefonu i e-mail w celu zapewnienia kontaktu w razie potrzeby  podczas pobytu Gościa w hotelu lub po jego zakończeniu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy o usługi hotelarskie. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Administratorowi realizację zamówionej usługi hotelarskiej.

4 Передача персональных данных

Администратор передаёт персональные данные следующим категориям субъектов: firmom świadczącym usługi wsparcia IT (Technologie Informacyjne) hotelu, firmom transportowym  i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez Gościa transportu, Google Ireland Ltd (analityka, profilowanie użytkowników, śledzenie konwersji), Meta Platforms Ireland Ltd (profilowanie użytkowników, śledzenie konwersji), organom państwowym uprawnionym na podstawie właściwych przepisów do uzyskiwania danych osobowych.

5 Сроки обработки персональных данных

Dane osobowe pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług hotelowych będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Administratora lub Gościa, w zależności, które z tych zdarzeń nastąpi później. Dane osobowe pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych i handlowych będą przetwarzane do czasu odwołania zgody. Dane osobowe pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 30 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.

6. Dostęp i usunięcie zgodny na przetwarzanie danych

Każdy Gość ma prawo dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy Gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, a także prawo do usunięcia danych. Prawo do usunięcia danych może być ograniczone w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się Administratora z prawnego obowiązku przetwarzania danych na mocy szczególnych przepisów prawa krajowego (np.: prawa podatkowego). Dostęp do danych osobowych możliwy jest w siedzibie Administratora. Ponadto Administrator  udostępnia do kontaktu adres e-mail:  iod@grupamolo.pl. Każdy Gość ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych poza obszar EOG. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych i nie dokonuje ich profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016r.